Projekt Nasza Szkoła – Nasza Przyszłość


Lista mobilności

Data Nazwa i adres placówki edukacyjnej Nazwa kursu Uczestnicy
11.10-22.10.2021 Link School of Languages Ltd., Swieqi, Malta English Language Development for teachers with CLIL approaches and methods Agnieszka Bajdak Marta Domagała – Patyk
18.10-29.10.2021 Alpha School of English, St. Paul’s Bay, Malta Creative use of Technology in the classroom Joanna Buzalska – Kąkiel Magdalena Lewandowska
15.11-26.11.2021 Executive Training Institute, St. Julians Malta Fluency and English Language Development Wacław Łukaszewski Aleksander Mozol
14.02-25.02.2022 Executive Training Institute, St. Julians Malta The PlaygroundClassroom – Methodology for Primary School Sylwia Kaczkowska Joanna Tosik
14.03-25.03.2022 Executive Training Institute, St. Julians Malta TEL Technology Enhanced Learning Mateusz Głowacki
14.03-25.03.2022 Executive Training Institute, St. Julians Malta Fluency and English Language Development Marek Ratowski Sylwester Tosiek
04.04-08.04.2022 EUROPASS SRL, Florencja, Włochy SoftSkills for StrongTeachers Monika Szałkowska
18.04-22.04.2022 Executive Training Institute, St. Julians Malta Learning Fun and Games Methodology for PrimaryTeachers Alicja Radecka
09.05-20.05.2022 Executive Training Institute, St. Julians Malta Fluency and English Language Development Agnieszka Bilińska Małgorzata Madajczyk

Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej

W 2020 rozpoczęliśmy realizację projektu programu Erasmus + Akcja KA1 Edukacja szkolna – Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Bezpośrednimi uczestnikami projektu w latach 2020-2022 byli pracownicy pedagogiczni szkoły zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji i zdobywaniem nowej wiedzy na kursach zagranicznych w całości finansowanych przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Nauczyciele w ciągu całego okresu trwania projektu wyjeżdżali na szkolenia językowe i językowo-metodyczne do krajów europejskich – Malty oraz Włoch. Łącznie odbyło się 15  mobilności w formie różnorodnych szkoleń.

Realizowany przez nas projekt pod nazwą Nasza Szkoła – Nasza Przyszłość jest wynikiem zapotrzebowania naszej szkoły na rozwój w następujących dziedzinach: podniesienie kompetencji nauczycieli, zmiana tradycyjnych metod nauczania na nauczanie bardziej kreatywne, wykorzystujące nowoczesne technologie oraz innowacyjne metody, otwarcie na Europę i zwiększenie liczby projektów międzynarodowych, a także wzrost kompetencji dydaktyczno-pedagogicznych nauczycieli.

Głównym celem jest podniesienie kompetencji językowych, wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych metod nauczania, a także kształtowanie otwartości na różnorodność językową i kulturową.

W ramach projektu Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej dziewięcioro nauczycieli uczestniczyło w kursach językowo-metodycznych, które odbywały się od października 2021 r. do maja 2022 r. na Malcie i we Włoszech.

Dwie nauczycielki wzięły udział w kursie zapoznającym z metodą CLIL (Content and Language Integrated Learning), czyli zintegrowanym nauczaniem przedmiotu oraz języka obcego. Metoda ta jest nauką przez działanie, dzięki której nauczane treści merytoryczne i językowe znajdują bezpośrednie zastosowanie w praktyce oraz przyczynia się do rozwoju takich umiejętności miękkich jak komunikatywność, myślenie przedsiębiorcze i rozwiązywanie problemów, zarządzanie czasem, itd. Uczy pracy zespołowej i rozwija kreatywność.

Troje nauczycieli uczestniczyło w kursach dotyczących wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych na lekcjach przedmiotowych. Kursy miały formę ćwiczeń zapoznających z różnorodnymi technologiami, które okazały się bardzo przydatne w codziennej pracy pedagogicznej.

Jedna nauczycielka wzięła udział w kursie SoftSkills for StrongTeachers.  Poprzez praktyczne działania, które łączą umiejętności twarde (wiedza akademicka) i miękkie (interpersonalne i intrapersonalne), uczestnicy kursu nauczyli się przekształcać dominujące teorie komunikacji, a także inteligencję emocjonalną i społeczną, w praktyczne doświadczenia w swojej klasie.

Trzy nauczycielki języka angielskiego ukończyły kursy metodyczne dla nauczycieli szkół podstawowych.Kurs  w formie praktycznych ćwiczeń zapoznawał z różnorodnymi metodami pracy na lekcjach języka obcego. Uczestnicy poznali  pomysły na atrakcyjne ćwiczenia umiejętności językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie),  dowiedzieli się jak można wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu i jak skutecznie zachęcać uczniów do komunikowania się w języku angielskim. Atmosfera koleżeństwa i współpracy na zajęciach stwarzała okazję do porównania i wymiany doświadczeń między nauczycielami z różnych krajów i obszarów kulturowych.

Sześcioro nauczycieli uczestniczyło w dwutygodniowym kursie językowym Fluency and English Language Development na Malcie. Dwuosobowe grupy wyjeżdżały do ExecutiveTraining Institute Malta w St. Julian’s w okresie od listopada 2021 do maja 2022. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych i doświadczonych lektorów za pomocą metod aktywizujących, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi internetowych. Nauczyciele zostali przydzieleni do odpowiedniej grupy według testu kwalifikacyjnego. Podczas zajęć rozwijane były umiejętności wypowiadania się, słuchania, wymowy, gramatyki i rozumienia. Umiejętności językowe nauczyciele nabywali również podczas zajęć i współpracy w międzynarodowej grupie z innymi uczestnikami kursu. Wzbogacili swoją wiedzę i podnieśli kompetencje językowe w celu rozszerzenia zakresu słownictwa przedmiotowego w języku angielskim.

Nauczyciele biorący udział w projekcie mogli nie tylko rozwijać kompetencje językowe i  metodyczne ale również poznać kulturę i historię kraju goszczącego, przełamać stereotypy, co pozytywnie wpłynęło na rozwój kompetencji osobistych. Po zakończonych zajęciach i w czasie wolnym można było podziwiać piękno odwiedzanego kraju. Wycieczki turystyczne stanowiły okazję do ćwiczenia umiejętności porozumiewania się w języku angielskim oraz poznania dziedzictwa kulturowego Malty i Włoch.