Informujemy, że na stronie miasta został ogłoszony komunikat o naborze wniosków o przyznanie na rok szkolny 2022/2023 stypendiów: Toruński Omnibus, Toruński Fachowiec i Toruński Maestro.

Wniosek o przyznanie stypendium składa pełnoletni uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzice/opiekunowie prawni.

Załącznikiem do wniosku o przyznanie stypendium jest zaświadczenie dyrektora szkoły potwierdzające uczęszczanie do szkoły w Toruniu w roku szkolnym 2022/2023. Wydając takie zaświadczenie na potrzeby ubiegania się o stypendium, proszę sprawdzić, czy kandydat spełnia warunki przyznania stypendium. Doświadczenie ubiegłego roku pokazuje, że wiele wniosków tych warunków nie spełniło. Poza wymaganą średnią ocen, kandydat musi spełniać warunek: osiągnął w roku szkolnym znaczący sukces edukacyjny w rozumieniu uchwały nr 620/2021 Rady Miasta Torunia!

Termin i sposób złożenia wniosku:
W danym roku można wystąpić z wnioskiem o przyznanie uczniowi tylko jednego ze stypendiów Toruński Omnibus, Toruński Fachowiec albo Toruński Maestro.
Wnioski i wymagane dokumenty należy dostarczyć w terminie do 17 września 2022 r. do Urzędu Miasta Torunia w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wydział Edukacji – wniosek o stypendium Toruński ……………. na rok szkolny 2022/2023” (w miejscu kropek należy wpisać odpowiednio Omnibus, Fachowiec albo Maestro), na jeden z poniższych sposobów:
– złożyć bezpośrednio w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Fałata 39, w godzinach urzędowania, tj. 7:30-15:30, od poniedziałku do piątku;
– złożyć w Urzędzie Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 (urna na parterze), w godzinach urzędowania, tj. 7:30-17:00, od poniedziałku do piątku;
przesłać za pośrednictwem poczty (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Fałata 39, 87-100 Toruń; w przypadku wniosków nadesłanych pocztą o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
W tym roku koniec terminu do wykonania czynności złożenia wniosku, tj. 17 września 2022 r., przypada na sobotę, stąd termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą, tj. 19 września 2022 r. (poniedziałek).

Link do komunikatu:
https://www.torun.pl/pl/trzy-stypendia-dla-uczniow-wnioski

Trzy stypendia dla uczniów – wnioski

Do 17 września 2022 r. przyjmowane są wnioski o stypendia: Toruński Omnibus, Toruński Fachowiec i Toruński Maestro.

Stypendia są przyznawane w trybie uchwały nr 620/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Rady Miasta Torunia w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach.

>>> przejdź do treści uchwały

Stypendium może otrzymać uczeń uczęszczający w roku szkolnym 2022/2023 do toruńskiej szkoły dla dzieci i młodzieży:
– szkoły podstawowej, począwszy od klasy V,
– liceum ogólnokształcącego,
– technikum,
– branżowej szkoły I stopnia,
– szkoły artystycznej.
1. Stypendium Toruński Omnibus może być przyznane uczniowi toruńskiej szkoły, który w roku szkolnym 2021/2022 spełnił jednocześnie warunki:
– odniósł znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia ogólnego;
– uzyskał z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej: 5,0 w szkole podstawowej, 4,50 w szkole ponadpodstawowej.

Przez znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia ogólnego należy rozumieć uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym uprawniającym do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, lub uzyskanie tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu co najmniej wojewódzkim uprawniającego do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, lub uzyskanie tytułu laureata innego konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim ogłaszanego przez kuratora oświaty nie dającego uprawnień do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty.

2. Stypendium Toruński Fachowiec może być przyznane uczniowi uczęszczającemu do toruńskiej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, który w roku szkolnym 2021/2022 spełnił jednocześnie warunki:
– odniósł znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia zawodowego;
– uzyskał z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej: 4,00 z zakresu kształcenia ogólnego, 4,50 z zakresu kształcenia zawodowego.

Przez znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia zawodowego należy rozumieć uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady tematycznej związanej z wybraną dziedziną wiedzy lub turnieju uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego.

3. Stypendium Toruński Maestro może być przyznane uczniowi uczęszczającemu do toruńskiej szkoły artystycznej, który w roku szkolnym 2021/2022 spełnił jednocześnie warunki:
– odniósł znaczący sukces edukacyjny w zakresie przedmiotów artystycznych;
– uzyskał z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej: 4,00 z zakresu kształcenia ogólnego, 4,50 z zakresu zajęć edukacyjnych artystycznych w szkole artystycznej.

Przez znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia artystycznego należy rozumieć uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady artystycznej uprawniającej do zwolnienia z egzaminu maturalnego z historii sztuki lub historii muzyki lub tytułu laureata konkursu uprawniającego do przyjmowania laureatów tego konkursu w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych, lub tytułu laureata konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych, którego organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru.

Wymagane dokumenty:

• wniosek pełnoletniego ucznia lub rodzica ucznia niepełnoletniego na formularzu „Wniosek do Prezydenta Miasta Torunia o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym udzielanego na podstawie uchwały nr 620/21 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 2021 r.

>>> pobierz wzór wniosku_wersja doc

>>> pobierz wzór wniosku_wersja  pdf

• kopia świadectwa szkolnego za rok szkolny 2021/2022, a w przypadku ucznia szkoły artystycznej, w której nie jest realizowane kształcenie ogólne – kopie świadectw szkolnych;

• kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie przez ucznia w roku szkolnym 2021/2022 znaczącego sukcesu edukacyjnego;

• zaświadczenie wydane przez dyrektora toruńskiej szkoły potwierdzające uczęszczanie ucznia do tej szkoły w roku szkolnym 2022/2023 (data wydania zaświadczenia późniejsza niż 31 sierpnia 2022 r.).

Forma stypendium:

Stypendia przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej przez Prezydenta Miasta Torunia w formie świadczenia pieniężnego, na okres od września do czerwca w roku szkolnym 2022/2023 (10 miesięcy).
Miesięczna wysokość stypendium wynosi:

  • Toruński Omnibus – 200 zł dla ucznia, który w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczał do szkoły podstawowej, 300 zł dla pozostałych uczniów,
  • Toruński Fachowiec – 300 zł;
  • Toruński Maestro – 300 zł.