Komunikat o naborze wniosków o stypendium PMT dla uzdolnionych uczniów.Na stronie miasta został ogłoszony komunikat „Trzy stypendia dla uczniów – wnioski” dotyczący naboru wniosków o przyznanie stypendiów Prezydenta Miasta Torunia dla uzdolnionych uczniów.

Link do komunikatu: https://www.torun.pl/pl/trzy-stypendia-dla-uczniow-wnioski-0

Do wniosku wymagane jest zaświadczenie dyrektora szkoły potwierdzające uczęszczanie ucznia do szkoły w roku szkolnym 2023/2024. 

Do 17 września 2023 r. przyjmowane są wnioski o stypendia: Toruński Omnibus, Toruński Fachowiec i Toruński Maestro.

Stypendia są przyznawane w trybie uchwały nr 620/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Rady Miasta Torunia w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach.

>>> przejdź do treści uchwały

Beneficjentów stypendiów określa uchwała nr 106/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. Rady Miasta Torunia w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół w Toruniu.

>>> przejdź do treści uchwały

Stypendium może otrzymać uczeń uczęszczający w roku szkolnym 2023/2024 do toruńskiej szkoły dla dzieci i młodzieży:

 • szkoły podstawowej, począwszy od klasy V,
 • liceum ogólnokształcącego,
 • technikum,
 • branżowej szkoły I stopnia,
 • szkoły artystycznej.

1. Stypendium Toruński Omnibus może być przyznane uczniowi toruńskiej szkoły, który w  roku szkolnym 2022/2023 spełnił jednocześnie warunki:

 • odniósł znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia ogólnego;
 • uzyskał z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej: 5,0 w szkole podstawowej, 4,50 w  szkole ponadpodstawowej.

Przez znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia ogólnego należy rozumieć uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym uprawniającym do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, lub uzyskanie tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu co najmniej wojewódzkim uprawniającego do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, lub uzyskanie tytułu laureata innego konkursu o  zasięgu co najmniej wojewódzkim ogłaszanego  przez kuratora oświaty nie dającego uprawnień do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty.

>>>Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2022/2023<<<

aktualizacja: aktualizacja komunikatu

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – rok szkolny 2022/2023

Wykaz konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023, których laureaci są przyjmowani w pierwszej kolejności do szkoły ponadpodstawowej

Wykaz konkursów tematycznych oraz innych konkursów współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

2. Stypendium Toruński Fachowiec może być przyznane uczniowi uczęszczającemu do toruńskiej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, który w roku szkolnym 2022/2023 spełnił jednocześnie warunki:

 • odniósł znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia zawodowego;
 • uzyskał z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej: 4,00 z zakresu kształcenia ogólnego, 4,50 z zakresu kształcenia zawodowego.

Przez znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia zawodowego należy rozumieć uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady tematycznej związanej z wybraną dziedziną wiedzy lub turnieju uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego.

>>>Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023 (z aktualizacjami)<<<

3. Stypendium Toruński Maestro może być przyznane uczniowi uczęszczającemu do toruńskiej szkoły artystycznej, który w roku szkolnym 2022/2023 spełnił jednocześnie warunki:

• odniósł znaczący sukces edukacyjny w zakresie przedmiotów artystycznych;
• uzyskał z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej: 4,00 z zakresu kształcenia ogólnego, 4,50 z zakresu zajęć edukacyjnych artystycznych w szkole artystycznej.

Przez znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia artystycznego należy rozumieć uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady artystycznej  uprawniającej do zwolnienia z egzaminu maturalnego z historii sztuki lub historii muzyki lub tytułu laureata konkursu uprawniającego do przyjmowania laureatów tego konkursu w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych, lub tytułu laureata konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych, którego organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru.

>>>Wykaz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych, organizowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej, uprawniających do przyjmowania laureatów tych konkursów w pierwszej kolejności do publicznych szkół wymienionych w art. 132 ustawy Prawo oświatowe w roku szkolnym 2021/2022<<<Wymagane dokumenty:      

• wniosek pełnoletniego ucznia lub rodzica ucznia niepełnoletniego  na formularzu „Wniosek do Prezydenta Miasta Torunia o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o  charakterze motywacyjnym udzielanego na podstawie uchwały nr 620/21 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 2021 r.

>>> pobierz wzór wniosku_wersja doc       
>>> pobierz wzór wniosku_wersja  pdf      

• kopia świadectwa szkolnego za rok szkolny 2022/2023, a w przypadku ucznia szkoły artystycznej, w której nie jest realizowane kształcenie ogólne – kopie świadectw szkolnych;
• kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie przez ucznia w roku szkolnym 2022/2023 znaczącego sukcesu edukacyjnego;         
• zaświadczenie wydane przez dyrektora toruńskiej szkoły potwierdzające uczęszczanie ucznia do tej szkoły w roku szkolnym 2023/2024 (data wydania zaświadczenia późniejsza niż 31 sierpnia 2023 r.).Termin i sposób złożenia wniosku:

W danym roku można wystąpić z wnioskiem o przyznanie uczniowi tylko jednego ze stypendiów Toruński Omnibus, Toruński Fachowiec albo Toruński Maestro.
Wnioski i wymagane dokumenty należy dostarczyć w terminie do 17 września 2023 r.  do Urzędu Miasta Torunia w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wydział Edukacji – wniosek o stypendium Toruński ……………. na rok szkolny 2022/2023”, na jeden z poniższych sposobów:

 • złożyć bezpośrednio w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Fałata 39, w  godzinach urzędowania, tj. 7:30-15:30, od poniedziałku do piątku;
 • przesłać za pośrednictwem poczty (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Fałata 39, 87-100 Toruń; w przypadku wniosków nadesłanych pocztą o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

W tym roku koniec terminu do wykonania czynności złożenia wniosku, tj. 17 września 2023  r., przypada na niedzielę, stąd termin upływa następnego dnia, tj. 18 września 2023 r. (poniedziałek).

Forma stypendium:

Stypendia przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej przez Prezydenta Miasta Torunia  w formie świadczenia pieniężnego, na okres od września do czerwca w roku szkolnym 2023/2024 (10 miesięcy).           
Miesięczna wysokość stypendium wynosi:

 • Toruński Omnibus – 200 zł dla ucznia, który w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczał do szkoły podstawowej, 300 zł dla pozostałych uczniów,
 • Toruński Fachowiec – 300 zł;
 • Toruński Maestro – 300 zł.