W dniu 21 kwietnia 2021 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwała nr 620/21 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 2021 r. w  sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 2123), zwana dalej uchwałą

Adresatami form wsparcia, o których mowa w uchwale, są w przypadku szkoły podstawowej uczniowie – począwszy od klasy V, odnoszący znaczące sukcesy edukacyjne.