Regulamin wypożyczalni 

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły. – rodzice uczniów mogą korzystać ze zbiorów jedynie na miejscu, w czytelni.
 2. Z księgozbioru można korzystać w godzinach otwarcia biblioteki (podanych na drzwiach).
 3. Teczki, plecaki i ubrania wierzchnie należy zostawić w wyznaczonym miejscu.
 4. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 5. Książki wypożycza się wyłącznie na swoje nazwisko.
 6. Jednorazowo uczeń może wypożyczyć 3 książki na okres 30 dni (w tym tylko jedną lekturę)
 7. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mogą wypożyczać książki, czasopisma, materiały audiowizualne na okres 30 dni.
 8. Uczniowie przygotowujący się do konkursów przedmiotowych mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek.
 9. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki to może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego sprolongowanie (przedłużenie).
 10. Czytelnik zobowiązany jest do dbałości o wypożyczone materiały.
 11. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ją odkupić (bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem).
 12. Uczeń, który mimo upomnień notorycznie (3 razy w ciągu 2 lat) przetrzymuje książki z biblioteki będzie miał (na czas wyznaczony przez bibliotekarza) dostęp do zbiorów biblioteki wyłącznie na miejscu.
 13. Pod koniec roku szkolnego książki należy zwrócić do biblioteki w ogłoszonym terminie.
 14. Po rozliczeniou się ze wszystkich materiałów wypożyczonych, uczniowie, którzy będą uczęszczać w kolejnym roku szkolnym do naszej placówki, mogą wypożyczyć 4 książki na okres wakacji. Książki te należy zwrócić do biblioteki w pierwszym tygodniu września.
 15. W wypadku odejścia ze szkoły zarówno uczniowie, jak i pracownicy szkoły są zobowiązani do przedstawienia w sekretariacie szkoły poświadczenia biblioteki o zwrocie wszystkich wypożyczonych materiałów.


Regulamin czytelni  

 1. Ze zbiorów na miejscu można korzystać po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.
 2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki.
 3. Czytelnik ma prawo do korzystania z komputera czytelni: zawartego w nim katalogu biblioteki oraz do wyszukiwania potrzebnych na lekcje materiałów za pośrednictwem sieci Internetu – na zasadach określonych w „Regulaminie korzystania z komputerów”.
 4. Przeczytane książki i czasopisma należy odłożyć na miejsce.
 5. Materiały biblioteczne należy szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 6. W czasie przerw czytelnia jest nieczynna.


Regulamin korzystania z komputerów w czytelni

 1. Komputery w bibliotece szkolnej służą do:
  • korzystania z katalogów bibliotecznych,
  • przeglądania edukacyjnych programów multimedialnych dostępnych w bibliotece,
  • wyszukiwania informacji potrzebnych na lekcje w Internecie.
 2. Korzystać z nich mogą wszyscy uczniowie, ich rodzice oraz pracownicy szkoły na zasadach określonych w regulaminie.
 3. Na pracę przy komputerze potrzebna jest zgoda nauczyciela bibliotekarza.
 4. Maksymalny czas pracy wynosi 1 godzinę lekcyjną.
 5. W czasie przerwy komputery służą wyłącznie do przeglądania katalogów bibliotecznych.
 6. Przed rozpoczęciem pracy należy się wpisać do zeszytu ewidencji.
 7. Użytkownik ma obowiązek:
  • informować dyżurującego bibliotekarza o nieprawidłowym działaniu komputera i uszkodzeniach technicznych,
  • zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym użytkownikom,
  • uzyskać zgodę bibliotekarza na korzystanie z płyt CD oraz innych nośników informacji.
  • stosować się do poleceń dyżurującego bibliotekarza.
 8. Nie wolno:
  • instalować własnych programów i dokonywać zmian w istniejącym, oprogramowaniu,
  • wyłączać i włączać urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody bibliotekarza.
 9. Za uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownik odpowiada finansowo (jeśli jest niepełnoletni, odpowiedzialność ponoszą rodzice).
 10. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi kara w formie zakazu korzystania z komputera w określonym przez nauczyciela bibliotekarza czasie.

Zatwierdzono przez Radę Pedagogiczną
i Dyrekcję Szkoły w dniu 21 stycznia 2020 r.