ZEBRANIE RODZICÓW DZIECI, KTÓRE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 BĘDĄ UCZĘSZCZAĆ DO ODDZIAŁU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I DO KLASY I:

18 czerwca 2019r. godzina 16.00

PODRĘCZNIKI: Zestaw podręczników każde dziecko z klasy I otrzyma na zasadzie wypożyczenia z biblioteki szkolnej (szczegóły projektu przekazane zostaną podczas pierwszego zebrania z rodzicami).

Rodziców dzieci, które będą uczęszczać do klasy I prosimy o dostarczenie niżej wymienionych dokumentów do dnia 30 czerwca (godz. 15.00 – sekretariat):

– zdjęcia legitymacyjne – 2 szt. – w kopercie z podaniem imienia i nazwiska dziecka

kserokopię informacji o gotowości szkolnej dziecka – potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez rodzica

kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy na rok szkolny 2019/2020 – w przypadku zainteresowania opieką świetlicową (od 1 września) – do pobrania z portierni lub strony internetowej