Zgodnie z informacją dotyczącą organizacji 13 konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022, tj. z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, języka angielskiego, języka francuskiego, języka hiszpańskiego, języka niemieckiego, języka polskiego, języka rosyjskiego, matematyki, informatyki, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty przekazuje do publicznej wiadomości obszary wymaganej wiedzy, zakresy oczekiwanych umiejętności oraz wykazy literatury pomocnej w przygotowaniu się do udziału w konkursach przedmiotowych.

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=1&item=2200&page=10284

Etap szkolny, etap rejonowy i etap wojewódzki przeprowadzane zostaną w szkołach macierzystych uczestników. Wszystkie etapy rozpoczynają się o godz. 10.00.
Wzorem poprzedniego roku, każdy etap konkursu odbywa się w szkole macierzystej uczestnika. Na każdym etapie konkursu na wykonanie zadań uczeń będzie miał 60 minut, do których nie będzie wliczany czas przeznaczony na czynności organizacyjne.
Etap szkolny konkursów realizowany zostanie z wykorzystaniem platformy PIKO. Etap rejonowy i wojewódzki realizowane będą z wykorzystaniem platformy online.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2021 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

Regulaminy szczegółowe konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022

Regulaminy szczegółowe konkursów

….

ZARZĄDZENIE Nr 38/2021 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
z dnia 9września 2021 r. w sprawie konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2021/2022.

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) w związku z § 1-5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) oraz § 23 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 67/17 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=1&item=2200&page=10300