Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną, wspomagającą rodziców w wychowaniu dziecka w oparciu o uniwersalny system wartości, wspierającą wszechstronny rozwój osobowy uczniów w atmosferze życzliwości, tolerancji, zrozumienia, dysponującą bardzo dobrze przygotowaną merytorycznie i metodycznie kadrą pracowników, systematycznie doskonalących się zawodowo, obejmującą opieką dzieci wymagające wsparcia oraz rozwijającą uczniowskie zdolności, otwartą na współpracę z lokalną społecznością.