Deklaracja dostępności sp3.torun.pl

Szkoła Podstawowa nr 3 w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej lhttp://sp3.torun.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-10-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-27

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE
Nie wszystkie pliki PDF, DOC są dostępne cyfrowo (skany, dokumenty bez właściwie zaznaczonej logicznej struktury).
Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny (mają charakter promocji osiągnięć uczniów naszej placówki). Niektóre grafiki zostały użyte jedynie jako dekoracje, nie niosące znaczenia.

WYŁĄCZENIA
Niektóre pliki na stronie są niedostępne m.in. dlatego, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, pochodzą z różnych źródeł, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI
Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-30.
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie strony internetowej: Maciej Brzuzy.
E-mail: sp3torun@o2.pl Telefon: 56 660 03 80

Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
• W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Brzuzy, adres e mail: sp3torun@o2.pl
• Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać drogą elektroniczną pod adresem: sp3torun@o2.pl
• Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
• Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
• Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
• W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
• Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/
SKARGI I ODWOŁANIA
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Szkoła Podstawowa nr 3 w Toruniu im. kpt. Jana Drzewieckiego
Adres: ul. Legionów 210
87-100 Toruń
E-mail: sp3torun@o2.pl
Telefon: 56 660 03 80
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30

Dostępność architektoniczna
Szkoła Podstawowa nr 3 w Toruniu im. kpt. Jana Drzewieckiego mieści się przy ulicy Legionów 210 w Toruniu.

Dojście piesze do budynku jest wydzielone chodnikiem, sąsiaduje z parkingiem szkoły.
Parking nie posiada wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Do wejścia głównego budynku można dostać się przez furtkę główną szkoły.
Do drzwi głównych szkoły prowadzą schody jednobiegowe jednostopniowe z podjazdem.
Po lewej stronie drzwi, na wysokości 1,5 m, umieszczony jest dzwonek.
Wejście do budynku odbywa się z kontrolą dostępu.
Drzwi otwierają się ręcznie, ich szerokość umożliwia wjechanie osób na wózku.

Za drzwiami wejściowymi w holu, po lewej stronie, mieści się punkt informacyjny-portiernia.
Po lewej i prawej stronie w holu znajdują się schody prowadzące na 1 piętro budynku.
Po lewej stronie, w głębi korytarza się sekretariat i gabinet dyrektora.
Schody prowadzące na 1 piętro znajdujące się przy wejściu do budynku szkoły, sąsiadują po prawej stronie bezpośrednio z dźwigiem osobowym przystosowanym do obsługi wózków inwalidzkich. Dźwigiem osobowym można dostać się do poziomu 1 i 2.

Dostęp do poziomów na poziomie – 1 i 3 wyłącznie schodami stałymi, bez oznaczeń dotykowych na stopniach i podłodze.

W budynku nie informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, poziomie 1 i 2, sąsiaduje z dźwigiem osobowym.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego i psa przewodnika.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

UŁATWIENIA
Na stronie internetowej można używać podstawowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Strona internetowa

INNE INFORMACJE I OŚWIADCZENIA
Podjęto starania, by treści zamieszczone na stronie internetowej szkoły były dostosowane do wymagań w zakresie dostępności cyfrowej i aktualnie trwają prace nad usuwaniem wszelkich barier z tym związanych.