Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 z siedzibą w Toruniu przy ul. Legionów 210, 87-100 Toruń
  Dane do kontaktu:
  • nr telefonu: 56 660 03 80; email: sp3torun@o2.pl,
  • listownie na adres: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Toruniu, ul. Legionów 210, 87-100 Toruń;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Jakuba Rutkowskiego
  Dane do kontaktu:
  • nr telefonu: 56 611 89 92; e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl,
  • listownie na adres: Jakub Rutkowski, TCUW w Toruniu, Plac św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
 3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Toruniu gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  • wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników w celu ochrony mienia zgodnie z art. 108 Prawo oświatowe (monitoring wizyjny).
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Szkole Podstawowej Nr 3 w Toruniu.
 6. Podanie danych jest:
  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Toruniu wyłącznie w przypadku posiadania przez Administratora danych podstaw prawnych wynikających z art. 6 rozporządzenia RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy prawnej.
 8. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
 9. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 10. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  • podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);
  • przekazanie danych osobowych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.
 11. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych przysługują Państwu niżej wymienione prawa w zakresie określonym we wskazanych przepisach rozporządzenia:
  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16;
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21.
 12. Realizacja Państwa praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.
 13. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO